Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Riksintresseanspråk för kommunikationer (MB 3 kap. 8§)

I översiktsplanen redovisas vilka riksintressen som finns i kommunen och hur kommunen ställer sig till dem. Riksintresse för kommunikationsanläggningar syftar till att vidmakthålla samt utveckla funktionen för prioriterade kommunikationsstråk för att kunna tillgodose långsiktiga behov avseende kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

I slutet av 2022 tog Trafikverket beslut om att revidera riksintresseanspråken för kommunikation. I beslutet togs väg 30 och väg 127 bort och dessa är alltså inte längre riksintressen.

Karta över riksintressen i kommunen.

För riksintressen för vägar och järnvägar finns en rekommendation om avstånd för ny bebyggelse som tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Trafikverket Region Syd. Syftet med riktlinjen är att kunna säkerställa riksintressenas värden. För järnvägen inom Sävsjö kommun gäller ett rekommenderat avstånd om upp till 30-50 meter för ny bebyggelse. Utifrån miljö- och riskpåverkan kan lämpliga avstånd ibland bedömas bli ännu större. För plan- och lovärenden inom de här avstånden från järnvägen ska Trafikverket alltid höras.

Tabell med minsta rekommenderade hänsynsavstånd för byggnation i anslutning till riksintressen för järnväg.

Markanvändning

Järnväg

Ny bebyggelse - avstånd från vägområdets gräns eller spårmitt

30-50 meter

Parkering, uppställning eller interna körytor - avstånd från beläggningskant eller spårmitt

15 meter

Södra stambanan

Södra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket viktig för person- och godstrafik. Banan ingår även i det utpekade strategiska godsnätet. Igenom Sävsjö kommun passerar Södra stambanan rakt igenom de tre tätorterna: Sävsjö, Stockaryd och Rörvik, med stationslägen för regional tågtrafik i Sävsjö och Stockaryd. I Stockaryd finns också en godsterminal som ansluter till Södra stambanan.

Karta över riksintresseområdena för kommunikationer i kommunen.

Civila flygplatsers MSA-ytor

Hela Sävsjö kommun täcks av de så kallade MSA-ytorna från Växjö och Jönköpings flygplatser. Ytorna består av en cirkel med 55 km radie som utgår från flygplatserna. Luftfartsverket, Försvarsmakten och den aktuella flygplatsen ska höras vid planering av höga byggnader eller anläggningar inom det aktuella området. I de fall det förekommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplaster.

Ställningstaganden om riksintressen för kommunikationer

  • Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintressen för kommunikationer som finns i kommunen.
  • Vid handläggning av ny bebyggelse som är högre än 20 meter ska Trafikverket ges möjlighet att komma in med synpunkter. Detta eftersom högre bebyggelse kan påverka Trafikverkets trafik- och kommunikationssystem.
  • Sävsjö kommun anser att väg 30 inklusive väg 761 fram till Stockarydsterminalen uppfyller Trafikverkets kriterier om att vara ett riksintresse om Stockarydsterminalen utvecklas till en kombiterminal. Enligt kommunens bedömning utgör i så fall Stockarydsterminalen en anläggning av riksintresse och vägarna utgörs av vägar som binder samman anläggningar av riksintresse.
  • Sävsjö kommun anser att Södra stambanan kommer att få en viktigare regional roll för persontrafik och en ännu viktigare nationell roll för godstrafik om nya stambanor byggs mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.