Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Mångfunktionell bebyggelse i Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster. I Vrigstad finns redan idag ett stort område med mångfunktionell bebyggelse bestående av bostäder och verksamheter blandat. En upprustning av området öster om ån och söder om marknadsplatsen föreslås för att skapa ett större attraktivt centrumområde.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad

Mångfunktionell bebyggelse

Söder om marknadsplatsen

Ställningstaganden och konsekvenser

Område som ligger söder om marknadsplatsen, centralt i Vrigstad. Här finns idag både tomma ytor och en del ytkrävande verksamheter. Här är en successiv omvandling till tätare bebyggelse lämplig. I ett första steg bör grusplanen i södra delen av området detaljplaneläggas för flerbostadshus.

Hänsyn

Delar av området ligger inom riskområde för översvämning från Vrigstadsån. Detta hanteras i detaljplanearbetet.

Inom delar av området finns risk för förorenad mark från tidigare verksamheter. Detta hanteras i detaljplanearbetet. Innan eventuella grävarbeten kan ske behöver även aktuellt område med förorenad mark utredas.

Området ligger i närhet till väg 127, vilket kan innebära risker för buller och luftföroreningar. Vägen är också transportled för farligt gods.

Delar av området ligger inom strandskyddsområde från Vrigstadån. Strandområdet är redan ianspråktaget av befintlig bebyggelse och därför kan det finnas underlag för att upphäva eller få dispens från strandskyddet. Detta behöver beaktas i kommande detaljplanearbete.

En grundlig dagvattenutredning behöver utföras för att kunna säkerställa att dag- och dräneringsvatten kommer att kunna tas om hand.

Karta över föreslagna områden för mångfunktionell bebyggelse i Vrigstad.

Förskola vid Myrmaden

Ställningstaganden och konsekvenser

Område norr om den befintliga förskolan Prästhagen som är lämpligt för etablering av en ny förskola för att säkerställa det långsiktiga behovet i Vrigstad.

Hänsyn

Området är relativt blött och ligger lågt. Vid kommande planering behöver området utredas när det gäller vattenförhållandena. Till exempel översvämmas en del av området vid väldigt höga flöden i Vrigstadån.

Området utgör till viss del av ett naturområde som används av den befintliga förskolan. I detaljplaneringen är det viktigt att bevaka att de omliggande naturområdena är tillräckliga för de närliggande skolornas verksamhet.

Idag finns ingen gång- och cykelväg utmed Slättsjövägen. En åtgärd utmed vägen finns med i kommunens Gång- och cykelplan och det tillhörande åtgärdsprogrammet. Vid etableringen av en förskola på platsen blir det extra angeläget att anlägga en gång- och cykelväg utmed Slättsjövägen.

Området ligger inte inom verksamhetsområde för allmänt VA. Förutsättningarna behöver utredas i detaljplanearbete.