Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge förkortas LIS och innebär att kommunen i översiktsplanen kan peka ut områden där det är lämpligt med strandnära bebyggelse för att utveckla landsbygden. Syftet med LIS är att möjliggöra bebyggelse i attraktiva lägen på landsbygden i strandskyddade områden för att bidra till landsbygdens utveckling. Områden som är lämpliga för LIS pekas ut i översiktsplanen och prövas sedan i samband med bygglov eller detaljplan. LIS regleras i Miljöbalken 7 kap. 18 d-e § och Plan- och bygglagen 3 kap. 5 §. 

LIS-områdena ska skapa förutsättningar för service i de närliggande tätorterna, men de bör inte förläggs så att allmänhetens tillgång till stränderna försämras för mycket i tätorterna. Det är å andra sidan viktigt att bostadsbebyggelse i LIS-områden inte förläggs på ett för stort avstånd från tätorterna. Detta för att bebyggelsen verkligen ska skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling i tätorterna. För att skapa förutsättningar för hållbart resande har ett lämpligt pendlingsavstånd med cykel in till tätorterna och till busshållplatser utanför tätorterna använts för att bedöma lämpligt avstånd för LIS-områdena.

När det gäller LIS-områden som möjliggör utveckling av besöksnäringsverksamheter är inte avståndet till tätorterna lika viktig. I princip hela kommunen kan utgöra underlag för utveckling av landsbygden. Det viktiga är att de som bor i tätorter har en fortsatt god tillgång till stränderna och därför bör den här typen av verksamheter lokaliseras en bit från tätorterna.

De kriterier som fastställdes i kommunens översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen från 2011 har konkretiserats här och den gamla översiktsplanen blir i och med att den här översiktsplanen vinner laga kraft inaktuell.

Strandnära bebyggelse i Sävsjö kommun

I Sävsjö kommun finns 606 kilometer strandlinje fördelat på fler än 150 sjöar. Av strandlinjen är ungefär 119 kilometer bebyggd, vilket motsvarar strax under 20 % (Strandnära markanvändning, SCB Länk till annan webbplats.). Bebyggelsen utmed stränderna utanför tätorterna är oftast antingen relativt småskalig med mindre fritidshus eller större jordbruksfastigheter med gårdar som funnits på platsen under en längre tid.

I en undersökning som gjordes i samband med att kommunens besöksnäringsstrategi togs fram framkom det att en majoritet av besökarna i Sävsjö kommun besöker kommunen för naturupplevelser, hälsa, rekreation, bad, fiske och camping. Kommunens stränder är alltså viktiga för den typen av besöksnäringsverksamheter som är vanligast i kommunen. För att kommunens sjöar och stränder fortsatt ska vara attraktiva för naturupplevelser och rekreation finns både ett behov av att bibehålla oexploaterade stränder och att möjliggöra för besöksnäringsverksamheter att använda de stränder som finns.

Områden utmed stränder i länet har ofta använts som boplatslägen under förhistorian och kan därför ha en hög grad av dolda fornlämningar. Detta kan ställa krav på arkeologiska utredningar i samband med fortsatt planering utmed stränderna.

Förutsättningar för landsbygdsutveckling i Sävsjö kommun

Jordbruksverket delar in kommunerna i Sverige i olika kategorier för att kunna jämföra skillnaderna i utvecklingen mellan landsbygden och städerna. Enligt deras definition räknas Sävsjö kommun som en gles landsbygdskommun. I kommunen har den största tätorten Sävsjö en befolkning på strax över 5500 personer. På landsbygden bor ungefär 3000 personer och i övrigt är kommunens befolkning fördelad på kommunens tre övriga tätorter. Förutsättningarna för landsbygdsutveckling för kommunens fyra tätorter beskrivs närmare nedan.

Kommunen har haft lägst försäljningspris för nyproducerade småhus i länet under de flesta åren sedan 1990-talet (Fastighetspriser och lagfarter, SCB Länk till annan webbplats.). Exploateringstakten i kommunen är relativt låg - mycket beroende på svårigheterna i att ta lån för ny bostadsbebyggelse då försäljningspriserna är låga. Därför är utveckling i strandanära lägen en viktig förutsättning för att nya bostäder ska kunna byggas i kommunen.

Förutsättningar för landsbygdsutveckling i tätorterna

Sävsjö är kommunens största tätort med drygt 5500 invånare. I tätorten finns idag skolor, mataffärer och till en begränsad del detaljhandel. Sävsjö är ett mindre nav för kollektivtrafik där tågen till Jönköping och Växjö samt bussar till Vetlanda, Vrigstad/Jönköping och Stockaryd/Rörvik/Lammhult avgår. Trots att mycket service finns i tätorten brister underlaget för en del av servicen. Dessutom är resandeunderlaget för kollektivtrafiken något bristande - vilket medför att antalet avgångar blir få. När det gäller detaljhandel hade ett större befolkningsunderlag skapat en starkare robusthet för de butiker som fortfarande finns kvar på orten. Även gymnasieskolan hade blivit mer ekonomiskt gångbar av ett större elevunderlag. Med anledning av att Sävsjö - trots sina 5500 invånare - har bristande befolkningsunderlag för en del av sin service och eftersom Sävsjö kommun är en gles landsbygdskommun är bedömningen att även Sävsjö tätort ska räknas som en sådan landsbygd som behöver ett utökat befolkningsunderlag för att kunna behålla delar av sin service. Att Sävsjö tätort dessutom har god tillgång till stränder för allmänheten utmed sjöarna Eksjöhovgårdssjön, Sävsjön och Skrapstadssjön innebär sammantaget att andra sjöar än de tre nämnda kan utgöra områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Vrigstad är kommunens näst största tätort med strax över 1500 invånare. På orten finns idag bland annat mataffär, vårdcentralsfilial, hotell, skola och kollektivtrafik mellan Sävsjö och Jönköping. Det finns behov av ett utökat befolkningsunderlag för att säkerställa servicen på orten.

Stockaryd ligger i mitten av kommunen och är en tätort med strax över 1000 invånare. På orten finns idag bland annat mataffär, skola och kollektivtrafik i form av tågtrafik och bussar mellan Sävsjö och Rörvik. Det finns behov av ett utökat befolkningsunderlag för att säkerställa servicen på orten. 

Rörvik är den tätort i kommunen som har störst behov av ett stärkt befolkningsunderlag för ortens service. I Rörvik bor något mindre än 600 personer. Trots att Södra stambanan passerar igenom tätorten finns idag inte underlag för en tågstation och kollektivtrafiken i övrigt är också begränsad. Kommunen håller på att bygga en helt ny högstadieskola i Rörvik, vilket är en satsning för landsbygden.

Rörvik är dessutom en ort som har goda förutsättningar för utveckling i strandnära lägen. I anslutning till orten finns flera stora sjöar med långa stränder som skapar goda förutsättningar för både en attraktiv livsmiljö och för utveckling av naturturism.

Förändringar med anledning av konkretiserade kriterier

Här redovisas övergripande förändringar i LIS-områdena jämfört med gällande översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som antogs av kommunen 2011.

Sjöarna Vallsjön och Övingen omfattas av Natura2000-område som regleras enligt Miljöbalken 7 kap. och är därför olämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge enligt kommunens egna kriterier.

Kommunen anser att det kan vara lämpligt att peka ut LIS-områden som ligger i vattenskyddsområden och övriga kommunala vattentäkter under förutsättning att bebyggelsen i dessa områden kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppssystemet. Kommunens bedömning bygger på att omkringliggande bebyggelse också kommer att kunna anslutas till det allmänna vatten- och avloppssystemet och att belastningen från enskilda avlopp alltså kan komma att bli mindre. Därför undantas vattenskyddsområdet från det första kriteriet nedan.

Området vid Grönvik har plockats bort helt då det ligger inom vattenskyddsområdet för Allgunnen men så långt ifrån Rörvik att det är svårt att ansluta till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

På flera platser har några av de tidigare LIS-områdena justerats eller plockats bort då de låg på områden med åker eller betesmark.

Vid Sävsjön väster om Sävsjö och i Slättsjön i närheten av Vrigstad har till områden plockats bort eftersom strandområdena utgör viktig jordbruksmark och strandområdet runt sjön har stor betydelse för allmänheten i respektive tätort.

Efter samrådet har några justeringar skett med anledning av de inkomna synpunkter. Bland annat har nya LIS-områden lagts till vid Boda kvarn nordost om Vrigstad, i norra delen av Norrsjön strax söder om Hjärtlanda och vid Rya väster om Rörvik. Områdena utmed Linnesjön och Hultsjön har plockats bort då de ligger på ett för långt avstånd från närmaste tätorter för att bedömas kunna utgöra ett underlag för servicen i dessa.

Ställningstaganden i form av kriterier för att peka ut LIS-områden

För att ett område ska bedömas som lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge krävs att följande kriterier uppfylls:

 • Området är inte skyddat enligt sjunde kapitlet i miljöbalken (strandskyddade områden och vattenskyddsområden undantaget).
 • Området består inte av uppenbart brukningsvärd åker- eller betesmark. En närmare bedömning av åker- eller betesmarkens brukningsvärde får göras i kommande prövning.
 • Området tillhör inte ett storstadsområde, länscentra eller större tätort med liten tillgång till orörda stränder. Ingen av tätorterna i Sävsjö kommun omfattas av den här punkten.
 • Området ligger i närheten av befintlig infrastruktur såsom vägar, kollektivtrafik och service.
 • Området har en liten betydelse för strandskyddets syften – i synnerhet i närheten av tätorter.
 • Det strandnära läget ska ge fördelar för markanvändningen – det kan handla om campingar som använder sjön som en del av sin verksamhet eller att strandnära lägen för bostäder skapar en ökad attraktivitet.
 • Området ska på sikt ge positiva effekter för landsbygden genom att till exempel ge sysselsättningseffekter eller bidra till upprätthållande av service.
 • För att bostäder i strandnära lägen ska kunna ge förutsättningar för att upprätthålla service bör dessa ligga inom tjugo minuter med cykel från närmaste tätort eller tio minuter med cykel från busshållplats varifrån det går att ta sig till någon av tätorterna.
 • För att verksamheter i strandnära lägen ska kunna ge förutsättningar för att skapa sysselsättningseffekter inom besöksnäringen kan dessa ligga inom hela kommunens gränser. De bör dock inte placeras inom en kilometer från närmaste tätort för att säkerställa allmänhetens tillgång till stränderna.

Även områden som inte är direkt utpekade i översiktsplanen kan komma att bli aktuella som områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa ska då föregås av en översiktlig inventering och en motivering till vilken typ av service LIS-området stödjer i samband med bygglovshandläggning.

Ställningstaganden vid planering och byggande i LIS-områden

 • Vid ny bebyggelse i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska fri passage om minst 30 meter lämnas utmed stranden.
 • Vid ny bebyggelse i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska hållbara vatten- och avloppslösningar användas. I de fall där det är möjligt och rimligt att koppla på allmänna vatten- och avloppssystem ska det göras.
 • Anslutningar till befintliga vägar ska eftersträvas framför nyanläggning av vägar.
 • Anläggningar i form av småbåtshamnar eller bryggor ska inom områdena vara allmänt tillgängliga och gemensamma.
 • Befintlig vegetation längs strandlinjen bör bevaras av hänsyn till naturvärden.

LIS-områden

I det här avsnittet redovisas de LIS-områden som pekas ut av kommunen i översiktsplanen. LIS-områdena bedöms vara lämpliga för utveckling av bostadsbebyggelse eller besöksnäringsverksamheter. Läs mer områdenas specifika förutsättningar i beskrivningarna om varje område. LIS-områdena uppfyller de generella kriterier som ställts upp av kommunen ovan.

Karta över områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Holmsjön

Ställningstaganden och konsekvenser

Område som ligger utmed Holmsjöns ostliga strand sydost om Sävsjö tätort mellan väg 761 och 768. Området ligger ungefär fyra kilometer från tågstationen i Sävsjö och stödjer service i Sävsjö tätort.

Inom det berörda strandområdet finns inga kända natur- eller kulturmiljövärden. Strandområdet bedöms inte utgöra ett viktigt område för det tätortsnära friluftslivet i Sävsjö tätort då Sävsjön, Skrapstadssjön och Eksjöhovgårdssjön är de tre viktiga sjöarna för friluftslivet i tätorten.

Områdets utbredning har justerats något för att inte ligga på jordbruksmark och för att skapa möjlighet till förtätning vid befintlig bostadsbebyggelse.

 • I granskningsyttrandet från Länsstyrelsen i Jönköpings län framgår det att länsstyrelsen anser att området vid Holmsjön inte uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 § e miljöbalken vilket betyder att länsstyrelsen inte delar kommunens uppfattning om att det är lämpligt för utveckling av landsbygden. Läs mer om länsstyrelsens bedömning i granskningsyttrandet.
Karta över LIS-området vid Holmsjön.

Norrsjön vid Brunseryds kvarn

Ställningstaganden och konsekvenser

Område som ligger i norra delen av sjön Norrsjön. Området ligger nära väg 761 som passerar mellan Sävsjö och Stockaryd och där det går kollektivtrafik. Eftersom området ligger inom fem kilometer från Sävsjö bedöms det kunna stödja servicen i tätorten. Närheten till Stockaryd gör att området även bedöms kunna stödja servicen där.

Inom området finns inga kända natur- och friluftsvärden.

Området är nytt och finns inte med i kommunens översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Karta över LIS-områdena vid Ärnanäsasjön, Norrsjön och Björnskogssjön.

Norrsjön och Björnskogssjön

Ställningstaganden och konsekvenser

Område som ligger utmed de två sjöarna Norrsjön och Björnskogssjön. Sjöarna ligger nära varandra och med Hultsjövägen passerandes emellan några hundra meter öster om Björnskogs busshållplats som nyligen har fått en pendlarparkering. Området stödjer kollektivtrafiken som går mellan Sävsjö och Stockaryd samt de två tätorternas service. Området ligger inom skolområdet för låg- och mellanstadiet i Stockaryd och högstadiet i Rörvik och därför kommer både Stockaryd och Rörvik att dra nytta av utveckling av bostäder i området.

Inom området finns inga kända natur- eller friluftsvärden. Däremot finns en äldre kvarn i områdets västra del. Kvarnen är en så kallad övrig kulturhistorisk lämning och lämpligheten att bygga i anslutning till den får bedömas i bygglovsskedet.

Området har justerats för att inte ligga på jordbruksmark.

Ärnanäsasjön

Ställningstaganden och konsekvener

Område som ligger utmed Ärnanäsasjön öster om Stockaryd. Från Stockaryd är det ungefär fyra kilometer. Området stödjer den service som finns i Stockaryd samt kollektivtrafiken mellan Stockaryd och Sävsjö.

Ärnanäsasjön utgör dricksvattentäkt för Stockaryd och området är inte lämpligt för ny bebyggelse förrän Stockaryds dricksvattenförsörjning har säkrats från annat håll genom en ny överföringsledning. Inom området finns inga kända naturvärden. Däremot finns äldre kulturhistoriska lämningar i form av lägenhetsbebyggelse och en kvarn. Vid byggnation i anslutning till dessa behöver påverkan utredas i bygglovsskedet. Delar av området används av närboende för friluftslivet, men kommunens bedömning är att dessa områden kan finnas kvar även om delar av området fortsätter att utvecklas.

En del av området har plockats bort då det bestod av jordbruksmark och ersatts av ett större sammanhängande område som till större del ansluter till fritidshusområdet som finns vid sjön idag.

Norrsjön vid Västerkvarn

Ställningstaganden och konsekvenser

Beskrivningen omfattar två områden utmed Norrsjön väster om Stockaryd. I och med den nya dragningen av väg 761 byggdes en gång- och cykelväg till Stockaryd. Det är också möjligt att ta sig från sjön till Nya Hjälmseryd någon kilometer nordväst om sjön som ligger utmed riksväg 30 och där det finns en pendlarparkering. Det av de två områdena som ligger längst från Stockaryd ligger ungefär fem kilomters färdväg från tätorten. Området bedöms stödja servicen i Stockaryd.

Inom områdena finns inga kända natur-, kulturmiljö- eller friluftsvärden. Norr om området på östra sidan om sjön ligger det allmänna Västerkvarnsbadet som ska finnas kvar.

Delar av områdena har justerats eller tagits bort då de tidigare delvis bestod av jordbruksmark.

Karta över LIS-området vid Norrsjön vid Västerkvarn väster om Stockaryd.

Hillen

Ställningstaganden och konsekvenser

Beskrivningen omfattar flera områden utmed Hillen norr om Rörviks tätort. Områdena ligger både på västra och östra sidan om Hillen och med närhet till Rörvik. Området som ligger längst från Rörvik ligger fyra kilometers resväg från tätorten. Områdena bedöms stärka servicen i Rörvik.

Inom områdena finns inga kända natur- eller friluftsvärden. Däremot finns ett antal kulturhistoriska lämningar inom vissa av områdena. Påverkan på dessa får bedömas i bygglovsprövningen.

Några av områdena har justerats eller tagits bort då de tidigare delvis bestod av jordbruksmark.

Ett av områdena i Hillen är lämpligt för en sammanhållen utveckling av bostäder med anslutning till det allmänna vatten- och avloppssystemet. Läs mer under Sammanhängande bostadsbebyggelse i Rörvik.

Karta över LIS-områdena i Rörvik.

Svinasjön

Ställningstaganden och konsekvenser

Område utmed östra Svinasjön väster om Rörvik. Området ligger i direkt anslutning till Rörvik och kommer att stödja servicen i tätorten.

Inom området finns inga kända natur-, kulturmiljö eller friluftsvärden. Norr om området ligger Rörviks allmänna badplats som ska finnas kvar på platsen.

Området är lämpligt för en sammanhållen utveckling av bostäder med anslutning till det allmänna vatten- och avloppssystemet. Läs mer under Sammanhängande bostadsbebyggelse i Rörvik.

Rydasjön

Ställningstaganden och konsekvenser

Område utmed sydvästra Rydasjön som ligger väster om Rörvik. Området ligger ungefär tre kilometers resväg från Rörvik och nära en busshållplats för busstrafiken som går mellan Lammhult och Sävsjö via Rörvik och Stockaryd. Området bedöms stärka servicen i Rörvik.

Inom området finns inga kända natur-, kulturmiljö- eller friluftsvärden.

Området är nytt och finns inte med i kommunens översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Nordvästra Allgunnen

Ställningstaganden och konsekvenser

Beskrivningen berör här flera områden i nordvästra delen av Allgunnen och de områden som ligger vid den delen av sjön Allgunnen som omfattas av vattenskyddsområde. Det av områdena som ligger längst ifrån Rörvik ligger tre kilometer från Rörvik och de berörda områdena drar fördel av den nya gång- och cykelväg som byggts från Rörvik och österut. LIS-områdena stärker servicen i Rörvik samt kollektivtrafiken mellan Rörvik och Stockaryd/Sävsjö.

Utvecklingen av vissa av de berörda områdena bör ske utifrån ett helhetsgrepp där bland annat allmän vatten- och avloppsförsörjning säkras. Läs mer om dessa under Sammanhängande bostadsbebyggelse i Rörvik

Inom områdena finns inga kända natur- eller friluftsvärden. Inom vissa områden finns kulturhistoriska lämningar i form av äldre lägenhetsbebyggelse. Hela Allgunnen pekas ut som en nationellt värdefull sjö av Länsstyrelsen.

Områdena har justerats något då tidigare områden delvis bestod av jordbruksmark. Justeringar har också möjliggjort utveckling närmare Rörviks tätort för att bättre kunna utnyttja den nya gång- och cykelvägen.

Övriga Allgunnen

Ställningstaganden och konsekvenser

För övriga delar av Allgunnens strand har flera områden också pekats ut som lämpliga LIS-områden. Områdena ligger utanför vattenskyddsområdet för sjön. Utvecklingen av bostäder i dessa områden behöver inte utvecklas i ett större sammanhang eftersom de inte ligger inom vattenskyddsområdet och det därmed inte är nödvändigt att anlägga ett allmänt vatten- och avloppsystem. Områdena stödjer servicen i Rörvik. Det av områdena som ligger längst från Rörvik ligger cirka sex kilometers resväg från tätorten.

Inom områdena finns inga kända natur- eller friluftsvärden. Inom ett område finns kulturhistoriska lämningar i form av en fossil åker. Hela Allgunnen pekas ut som en nationellt värdefull sjö av Länsstyrelsen. 

Några av områdena har justerats eller tagits bort då de tidigare delvis bestod av jordbruksmark.

Karta över LIS-områdena Övriga Allgunnen och Furusjön.

Furusjön

Ställningstaganden och konsekvenser

Område som ligger utmed Furusjöns södra strand ungefär fem kilometer öster om Rörvik. Området stödjer Rörvik och den service som finns där. Väg 744 löper längs området, vilket innebär att trafikinfrastrukturen inte behöver byggas ut nämnvärt. En stor del av utvecklingen inom området bedöms kunna ligga söder om vägen.

Inom området finns inga kända natur- eller kulturmiljövärden. Däremot finns inom området en iordningsställd badplats men bedömningen är att den kan finnas kvar även om delar av området utvecklas.

Slättsjön

Ställningstaganden och konsekvenser

Beskrivningen omfattar ett område utmed Slättsjön i norra Vrigstad. Området ligger några hundra meter norr om Vrigstad och förväntas stärka servicen i Vrigstad. Delar av området har redan bebyggts, men finns kvar för att säkerställa möjligheten för den befintliga bostadsbebyggelsen att fortsätta utvecklas. 

Inom området finns inga kända naturvärden. De kända kulturmiljövärden som finns inom området har hanterats i detaljplaner. Området runt Slättsjön i Vrigstad är viktigt för det tätortsnära friluftslivet i Vrigstad - därför är det extra viktigt att säkerställa möjligheten till en promenadslinga runt sjön i Vrigstad.

Karta över LIS-områdena vid Bodaån, Slättsjön och Vrigstadån.

Vrigstadån uppströms Vrigstad

Ställningstaganden och konsekvenser

Område utmed Vrigstadån nordost om Vrigstad. Området ligger i närheten av väg 127 som går mellan Vrigstad och Sävsjö. I närheten till området finns busshållplatser som gör det möjligt att ta sig till Vrigstad och Sävsjö. Området ska stärka servicen i Vrigstad samt kollektivtrafiken.

Inom området finns inga kända natur- eller kulturmiljövärden. Vrigstadån översvämmas ibland och det är viktigt att ny bebyggelse förläggs minst 2,4 meter över det normala vattenståndet i ån.

Området har justerats då det delvis tidigare bestod av jordbruksmark.

Bodaån

Ställningstaganden och konsekvenser

Två områden strax nordväst om Vrigstad vid Bodaån. Områdena ligger fyra kilometers färdväg från Vrigstad och ska stödja servicen i Vrigstad.

Inom områdena finns inga kända natur- eller friluftsvärden. I det södra området ligger Boda kvarn som är utpekad som ett kulturhistoriskt intresse i ett underlag från 1989. Hur ny bebyggelse kan utformas med hänsyn till kvarnen får bedömas i bygglovsskedet.

Området är nytt och finns inte med i kommunens översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.