Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Sävsjö kommun

Sävsjö kommun är en småländsk landsbygdskommun med en yta på ungefär 700 km² och med nästan 12 000 invånare. Det strategiska läget mellan storstäderna Jönköping och Växjö, mellan tillväxtorterna Vetlanda och Värnamo samt placeringen mitt emellan sjukhusen i Eksjö och Värnamo gör Sävsjö kommuns placering central i Småland. Kommunen har en lång historia och ett intressant kulturarv som på flera sätt präglats av Sveriges utveckling och som ännu syns i landskapet.

Befolkning

Sävsjö kommuns befolkning har ökat i antal i stort sett varje år sedan 2013 efter att sedan början av 1990-talet minskat de flesta åren. Folkmängden har stigit från strax under 11 000 personer år 2013 till mer än 11 700 år 2020. Folkökningen de senaste åren har framförallt berott på ett positivt flyttnetto med fler inflyttade personer än utflyttade, varav de flesta har flyttat in från utlandet.

Två olika befolkningsprognoser, en från SCB och en framtagen av statistikenheten på Jönköpings kommun, ligger till grund för planeringen av kommunens framtida bostadsbehov. En fördjupning av analysen finns att läsa i Sävsjö kommuns bostadsförsörjningsplan. Prognoserna pekar mot en fortsatt ökning av folkmängden i kommunen, men skiljer sig ändå. Enligt befolkningsframskrivningen från SCB beräknas folkmängden att öka kraftigt fram till 2030 till 13 300 personer och enligt prognosen från Jönköpings kommun beräknas folkmängden öka till 11 925 år 2030. Gemensamt för de båda prognoserna är att den absolut största ökningen förväntas bland den del av befolkningen som är 80 år eller äldre. Därför behövs framförallt fler bostäder som passar personer som är 80 år eller äldre. Idag bor många av de som 2030 kommer att vara 80 år eller äldre i småhus och genom att bygga fler bostäder för äldre blir också fler småhus i kommunen tillgängliga för yngre.

Diagram över befolkningsutvecklingen i hela kommunen 1968-2020.

Diagram som visar befolkningsutvecklingen i kommunen från 1968 till 2020. Under 1990-talet sjönk befolkningen kraftigt för att sedan under åren från 2010 öka igen.

Av kommunens befolkning bor ungefär hälften i centralorten Sävsjö, en fjärdedel bor i de andra tre tätorterna Vrigstad, Stockaryd och Rörvik och en fjärdedel bor på landsbygden. Under många år har befolkningen på landsbygden minskat, men sedan 2015 går det att se att befolkningen ökar i hela kommunen – även landsbygden. För Vrigstad, Stockaryd och Rörvik har folkmängden varit relativt stabil sedan mitten av 1990-talet och för Sävsjö har befolkningen ökat stadigt sedan år 2000.

Då tre fjärdedelar av kommunens invånare finns inom de fyra tätorterna är det viktigt att arbeta för att säkra servicen i första hand i dessa orter. En säkerställd service i tätorterna innebär också att servicebehovet i den omgivande landsbygden kan försörjas, och att stora delar av kommunen täcks in.

Diagram över befolkningsutvecklingen i kommunens fyra tätorter och på landsbygden 1970-2020.

Diagram som visar befolkningsutvecklingen i kommunens olika delar vart femte år mellan 1970 och 2020. Efter att ha sjunkit under flera decennier har befolkningen på landsbygden de senaste åren börjat öka igen. Befolkningen i tätorterna har överlag varit mer stabil.

Sävsjö kommun har delats in i sju olika statistiska geografiska enheter av SCB som underlag för statistik om demografiska förhållanden i kommunen. Områdena är indelade på ett sätt så att folkmängden är någorlunda lika i alla. Områdena är: Sävsjö västra, Sävsjö östra, Sävsjö södra (Hägneområdet), Vrigstad, Stockaryd, Sävsjö kommuns norra landsbygd och Sävsjö kommuns södra landsbygd inklusive Rörvik.

Generellt är det många likheter i de demografiska förhållandena i de olika områdena. Ålderssammansättningen är någorlunda jämn över hela kommunen.

När det gäller andelen utlandsfödda däremot skiljer det sig ganska mycket mellan olika områden. I Sävsjö tätort och Stockaryd är andelen utlandsfödda som störst (över 20 %), medan landsbygdsområdena och Vrigstad har en lägre andel utlandsfödda. Allra störst andel utlandsfödda finns i södra Sävsjö.

Andelen personer som bor i flerbostadshus och i hyresrätter är mycket större i tätorterna än i landsbygdsområdena. Men generellt bor många i småhus i hela kommunen. Inkomstnivåerna (medianvärdet) är också större på landsbygden än i tätorterna.

Sävsjö kommun i regionen

Sävsjö kommun är beläget mitt i Småland i södra delen av Jönköpings län med gräns mot Kronobergs län. Sävsjö kommun gränsar till kommunerna Värnamo, Vaggeryd, Nässjö, Vetlanda, Växjö och Alvesta. Södra stambanan skär genom kommunen och är en viktig transportled som binder samman Sävsjö med regionala noder, men också med större storstadsområden som Stockholm och Öresundsregionen. Riksväg 30 som bland annat passerar Vrigstad är en viktig länk mellan de regionala centralorterna Jönköping och Växjö. Andra orter av regional betydelse för kommunen är Vetlanda, Nässjö, Värnamo och Eksjö med viktiga funktioner som skapar goda förutsättningar för pendling inom regionen. Läs mer i avsnittet Mellankommunala och regionala frågor.