Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Det är viktigt att ta hänsyn till frågor som berör trafik och transporter i översiktsplanen. Kommunen är beroende av snabba och säkra kommunikationer, vilket bland annat handlar om kollektiva transportmedel och fungerande vägar och järnvägar för att förbindas med grannkommunerna såväl som regionala målpunkter såsom Jönköping och Växjö. Dessutom är kommunen beroende av snabba och tillförlitliga godstransporter för att gynna det lokala näringslivet.

Utformningen av kommunens vägar, järnvägar och gång- och cykelvägar utgör en viktig del i arbetet med att uppnå det nationella miljömålet God bebyggd miljö, framför allt i fråga om miljömålets delmål om infrastruktur, kollektivtrafik och gång- och cykelvägar och hushållning av energi och resurser. Genom att ge förutsättningarna för gång- och cykeltrafik och kollektivt resande istället för biltrafik skapas bättre förutsättningar för att nå målen. Men infrastrukturen är också viktig för att den ger möjligheter för fortsatt bebyggelseutveckling och tätortsutbyggnad. Samtidigt innebär trafiksystem också olägenheter i form av buller, utsläpp och olycksrisker.