Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Transportinfrastruktur i Stockaryd

Stockaryd är kommunens tredje största tätort med strax över 1000 invånare. Igenom Stockaryd passerar järnvägen och i orten finns både Stockarydsterminalen och en järnvägsstation. I anslutning till Stockarydsterminalen behöver kommunen verka för ett antal förändringar för att möjliggöra en fortsatt utveckling. Det handlar bland annat om förlängning av spår och en ny södergående växel.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Stockaryd

Transportinfrastruktur

Anslutningsväg mellan väg 761 och 763

Ställningstaganden och konsekvenser

Sävsjö kommun har i samband med att Trafikverket byggde om väg 761 mellan Gamla Hjälmseryd och Stockarydsterminalen åtagit sig att bygga en ny anslutningsväg mellan Stockarydsterminalen och väg 763 som går mot Vrigstad. Vägen kan fungera som industrigata eller liknande och kan utvecklas i samband med omgivande verksamhetsområde.

Vägens dragning ska fastställas i senare skede.

Hänsyn

I samband med att Trafikverket byggde om väg 761 slöts en överenskommelse där kommunen ålades att bygga en kompletterande anslutning mellan Stockarydsterminalen och väg 763 mot Vrigstad.

I området är det känsliga vattenförhållanden med våta förhållanden.

Karta över föreslagna transportlösningar i Stockaryd.

Trafiklösningar i anslutning till Stockarydsterminalen

Ställningstaganden och konsekvenser

Det finns ett behov av att komplettera järnvägslösningen till Stockarydsterminalen för att fortsätta utvecklingen för området. Flera saker är på gång – bland annat etablering av en södergående växel, förlängning av spår 11 och etableringen av ett nytt spår. En funktionsutredning har tagits fram av Trafikverket som kan användas som underlag för det fortsatta arbetet.

Hänsyn

Ingen särskild hänsyn behöver tas.