Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Bostäder

Översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 § i Plan- och bygglagen redovisa hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. I det här avsnittet redovisas de befintliga förutsättningarna för behovet av bostäder i kommunen och utifrån detta redovisas i avsnittet Mark- och vattenanvändning var det är lämpligt att bygga nya bostäder.

De flesta bostäderna i kommunen har byggts under andra halvan av 1900-talet. Fram till början av 1990-talet var bostadsbyggandet relativt högt, men efter det har antalet bostadslägenheter som byggts per år varit lågt. De senaste åren har bostadsbyggande ökat något, men marginellt jämfört med byggandet på 1970- och 1980-talen.

I kommunens bostadsförsörjningsplan framgår hur kommunen ska tillgodose det framtida behovet av bostäder. Ett av målen i planen är att det ska finnas en tillräcklig planberedskap för byggnation av villor och flerbostadshus. Dessutom framgår behovet av bostäder anpassade för kommande behov med anledning av förändringar i befolkningssammansättningen – samt hur kommunen ska arbeta med detta. Med fler äldre behövs helt enkelt fler bostäder för äldre.

Till översiktsplanen har ett mål satts om att planera för 13 000 personer till år 2030 och 14 000 personer till år 2040, alltså ungefär 1300 respektive 2300 fler personer än 2021. Med ett genomsnittligt antal boende om 2,3 personer per bostad skulle det innebära ett behov av mark för ungefär 500 bostäder till år 2030 och 1000 bostäder till år 2040, vilket motsvarar något mer än 50 bostäder per år.

Diagram som redovisar antalet nya bostäder som byggts per år i Sävsjö kommun 1975-2020 sorterat efter vilken typ av bostad.

Diagram som visar antalet nya bostäder som byggts per år i Sävsjö kommun 1975-2020 sorterat efter vilken typ av bostad.