Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Transportinfrastruktur i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens invånare. Med anledning av den föreslagna utvecklingen i Sävsjö har behovet av två nya större vägar uppkommit för att undvika tyngre trafik genom tätorten. Dessutom har behovet av säkrare korsningar för gåendes och cyklandes förbi väg 127 och 128 i östra delen av Sävsjö.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort

Transportinfrastruktur

Ny väg 761 genom Mäjensjö

Ställningstagande och konsekvenser

Vägdragningen innebär dels en ny gata för trafiken till verksamhetsområdet i Mäjensjö, dels en omdragning av väg 761. Vägen är en förutsättning för att kunna etablera verksamhetsområdet, men möjliggör också att den tunga trafiken som ska till södra industriområdet eller Stockaryd inte behöver passera bostäder och skolor utmed Hjärtlandavägen.

Eftersom väg 761 är en statlig väg som ligger under Trafikverkets ansvar är det också Trafikverket som beslutar om vägens framtid. Idag finns inga planer från Trafikverket om att leda om vägen, men kommunen kan i olika sammanhang spela in behovet av ändringar i det statliga vägnätet till Trafikverket.

Hänsyn

Sävsjö kommun tog 2012 fram en förstudie för vägen: Ny anslutning av väg 761 till väg 127 och nytt handels- och industriområde.

Dragningen för omledning av väg 761 genom området behöver utredas tillsammans med anslutning till väg 128 och bro över Södra stambanan mot Stockaryd. Till området finns idag heller ingen anslutning för gående och cyklande trafikanter. Lämpliga tillfartsvägar för dessa trafikslag behöver utredas i detaljplaneskedet.

I anslutning till området finns Mäjensjögölen och ett sumpskogsområde. Hela området är relativt blött och därför är det viktigt att hantera vattenfrågor och markförhållanden på ett varsamt sätt.

Inom och i anslutning till området finns flera fornlämningar. Eventuell påverkan på fornlämningar behöver utredas i kommande detaljplan.

Karta över den föreslagna transportinfrastrukturen i södra Sävsjö.

GC-korsning utmed väg 128

Ställningstaganden och konsekvenser

Väg 128 korsas av en gång- och cykelpassage som av flera medborgare uppfattas som osäker. Trafikverket genomförde för ett par år sen åtgärder för att skapa en säkrare passage, men behovet kvarstår. Kommunen ska i samråd med Trafikverket fortsätta undersöka vilken typ av passage som är mest lämpligast på platsen.

Eftersom väg 128 är en statlig väg som ligger under Trafikverkets ansvar är det också Trafikverket som beslutar om vägens framtid. Det gäller även åtgärder som passerar vägen. Idag finns inga planer från Trafikverket om att bygga en ny passage över vägen, men kommunen kan i olika sammanhang spela in behovet av ändringar i det statliga vägnätet till Trafikverket.

GC-korsning utmed väg 127

Ställningstaganden och konsekvenser

Behovet av en ordentlig passage under vägen intill Eksjöhovgårdssjön behövs för att göra det lättare att gå och cykla från fruktlunden vid Eksjöhovgårds värdshus till Eksjöhovgårdssjön och tillbaka. Idag används en trång trumma för att komma under vägen – men en ny passage behöver säkerställas för att öka känslan av trygghet och skapa en bättre tillgänglighet inom området. En ordentlig passage möjliggör också en utveckling av fritidsområdet norrut.

Eftersom väg 127 är en statlig väg som ligger under Trafikverkets ansvar är det också Trafikverket som beslutar om vägens framtid. Det gäller även åtgärder som passerar vägen. Idag finns inga planer från Trafikverket om att bygga en ny passage över vägen, men kommunen kan i olika sammanhang spela in behovet av ändringar i det statliga vägnätet till Trafikverket.

Karta över den föreslagna transportinfrastrukturen i norra Sävsjö.

Alternativ åtgärd istället för Hultrumbron

Ställningstagande och konsekvenser

Efter att Hultrumbron stängt har behovet av en ny infartsväg från väg 128 mot norra delen av Sävsjö aktualiserats. En ny gång- och cykelbro har byggts på platsen av Trafikverket, men behovet för fordonstrafik kvarstår. En lämplig åtgärd utifrån behovet behöver utredas av kommunen. Exempel på frågor som behöver hanteras i utredningen är den fortsatta utvecklingen av bostäder i Tällevad och deras inverkan på trafikflödena, behoven för de verksamheter som ligger i norra delen av tätorten och natur- och kulturmiljövärdena i området söder och väster om Skrapstadsjön. Även frågan om eventuell lämplighet för en ny utfart vid Spångenområdet bör finnas med i utredningen.

Hänsyn

Inom området finns flera natur- och kulturvärden. Den eventuella åtgärdens konsekvenser bör hanteras i utredningen.