Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Riksintressen för skyddade vattendrag (MB 4 kap. 6§)

I översiktsplanen redovisas vilka riksintressen som finns i kommunen och hur kommunen ställer sig till dem. Inom områdena får vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras. Befintliga verksamheter får underhållas om det inte medför negativ miljöpåverkan. Eftersom avrinningsområdena omfattar en begränsad del av kommunen och eftersom kommunen ligger nära källflödena finns väldigt få vattenkraftverk inom områdena idag.

Karta över riksintressen i kommunen.

Emån med tillhörande käll- och biflöden

Emåns avrinningsområde omfattar östra delen av Sävsjö kommun.

Karta över riksintresseområdena för skyddade vattendrag i kommunen.

Mörrumsån med tillhörande käll- och biflöden

Mörrumsåns avrinningsområde omfattar delar av södra Sävsjö kommun.

Ställningstaganden om riksintressen för älvar och åar

  • Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintressen för älvar och åar som finns i kommunen.