Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Dialog- och samrådstillfällen

Dialog- och samrådstillfällena som har hållts i samband med framtagandet av översiktsplanen har bland annat utgått från bestämmelserna om samråd och granskning i plan- och bygglagen. Innan arbetet med en ny översiktsplan påbörjades höll dessutom kommunen en tidig dialog med allmänheten och särskilda intressenter för att fånga upp förslag redan tidigt. I Plan- och bygglagen 3 kap. 12-18 § framgår hur dialog- och samrådstillfällen ska gå till vid framtagandet av översiktsplaner.

Tidig dialog

Inför arbetet med översiktsplanen har Sävsjö kommun haft tidiga dialoger med representanter från olika delar av kommunen. Det har också funnits möjlighet för allmänheten att lämna förslag till översiktsplanen genom en e-tjänst som fanns tillgänglig under våren och sommaren 2021. Syftet med dialoginsatserna har varit att ge allmänheten och berörda organisationer möjlighet att komma med förslag tidigt i processen.
Dialoger har hållits med elever i fyra skolklasser i de fyra tätorterna samt med samhällsföreningarna i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik och med 20+-nätverket som representeras av de företag i kommunen som har fler än 20 anställda.

Alla förslag som har kommit in i samband med den tidiga dialogen har hanterats, men det innebär inte att alla förslagen kommer att tillgodoses. Under arbetet med att ta fram ett planförslag har kommunen gjort avvägningar för att bedöma vilken markanvändning och vilka ställningstaganden som är bäst lämpade. Resultatet från den tidiga dialogen har sammanställts i en redogörelse som det finns en länk till på savsjo.se/översiktsplan Länk till annan webbplats..

Figur som visar processen för att ta fram en översiktsplan med tidig dialog, samråd, granskning och antagande med justeringar av planförslaget däremellan.

Samråd

Samrådet är en viktig del av översiktsplaneprocessen och syftar till att få fram ett bra beslutsunderlag och att ge möjlighet att påverka. Under samrådet ska både myndigheter och kommunens medlemmer ges möjlighet att komma in med synpunkter.

Samrådet för översiktsplanen pågick mellan den 20 juni och den 20 september 2022. Under samrådet gick det att ta del av översiktsplanen digitalt via kommunens hemsida, men det var också möjligt att läsa kortversioner av översiktsplanen och få mer information på kommunens bibliotek och på kommunalhuset. Information om samrådet skickades ut via kommunens informationskanaler och lokal nyhetsmedia.

Under samrådet hölls också ett antal samrådsmöten då det fanns möjlighet för allmänheten att komma och ställa frågor.

Synpunkterna som kom in i samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse Pdf, 1.3 MB. där även kommunens svar på synpunkterna och en lista över de övergripande ändringarna efter samrådet finns med.

Granskning

Innan kommunens politiker beslutar att anta översiktsplanen ska planförslaget granskas under minst två månader. Då ska myndigheter och kommunens medlemmar ges möjlighet att komma in med synpunkter en sista gång. Efter att planförslaget varit ute på granskning får mindre ändringar göras innan beslut. Om planförslaget ändras väsentligt ska kommunen låta förslaget granskas på nytt.

Granskningen för översiktsplanen pågick från den 20 september till den 20 november 2023. Under granskningen fanns översiktsplanen tillgänglig på kommunens hemsida, i kommunalhusets entré och på biblioteken i Sävsjö kommun.

Kommunen informerade om granskningen genom annonser i Smålands Dagblad, Vetlandaposten och Sävsjöappen. Dessutom informerade kommunen om granskningen på kommunens hemsida, via affischer, samt via kommunens konton på Facebook och Instagram. Information om granskningen fanns också på kommunens digitala anslagstavla.

Synpunkterna som kom in under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande Pdf, 660.3 kB. där även kommunens svar på synpunkterna och en lista över de övergripande ändringarna efter granskningen finns med.