Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Sammanhängande bostadsbebyggelse i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens invånare. Utgångspunkten har varit att utvecklingen av bostäder ska ske inom två kilometer från tågstationen.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Tällevad IV

Ställningstagande och konsekvenser

Området utgör en naturlig fortsättning på Tällevad-området. Den sydligaste delen av området är redan idag detaljplanelagd och ett projekt är igång för att exploatera området. I området är det lämpligt med småskalig bebyggelse i form av till exempel småhus eller radhus.

Hänsyn

Inom området finns en fornlämning i form av en hägnad. Hur denna ska tas hänsyn till får avgöras i kommande detaljplanearbete.

Området används till viss del som ett friluftsområde för boende – och i närheten planerar IFK Sävsjö för anläggande av konstsnöspår.

Igenom området går en mindre bäck som har markerats som naturområde i kartan. Tanken är att bäcken fortsatt ska få rinna i sin naturliga sträckning och att bostadsbebyggelsen tar hänsyn till bäcken.

I samband med att området bebyggs är det viktigt att vägen breddas och övertas av kommunalt väghållarskap från den vägförening som äger vägen idag.

Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde för allmänt VA och i en liten del har VA-nätet redan byggts ut.

Karta över områdena i Tällevad.

Tällevads lantliga boende

Ställningstagande och konsekvenser

Området utgör en naturlig fortsättning på hästgårdarna som byggts norr om Tällevad. Det är lämpligt för utveckling av ett område med bostäder av lantlig karaktär. Tomterna ska vara stora, men mindre än Tällevads hästgårdar. Lämplig tomtstorlek får utredas i kommande planarbete, men kan utgöra 2000-5000 kvadratmeter.

Hänsyn

I samband med planarbetet av området är det lämpligt att utreda en lämplig utfartsväg med anledning av att Hultrumbron rivits och ersatts av en gång- och cykelbro. Läs mer om vägreservatet under avsnittet om trafik- och infrastruktur i avsnittet om Transportinfrastruktur i Sävsjö.

Området ligger i närheten av Södra stambanan – vilket innebär att hänsyn behöver tas till både buller och transportled för farligt gods.

Vid lovgivning eller detaljplanering av området bör en dialog föras med Njudung Energi om vilket som passar bäst av allmänna eller enskilda vatten- och avloppsanläggningar för fastigheterna.

Västra Högagärde

Ställningstagande och konsekvenser

Område i sluttningarna nordväst om Högagärdebacken. Lämpligt för småskalig bebyggelse i form av till exempel småhus eller radhus.

Infarten till området bör ske från Ljungagatan med en gång- och cykelvägsförbindelse som ansluter till Gränsgatan. Exakta placeringar för dessa utreds i detaljplaneskedet och pekas inte ut i översiktsplanen.

Hänsyn

Området är relativt blött idag – en snabb tillrinning av vatten från sluttningen brukar samlas i vattendraget nordväst om området och ute på åkrarna. Viktigt att utreda vattenförhållanden i detaljplaneskedet. De blöta vattenförhållandena gör också området besvärligt för utbyggnad av vatten- och spillvattenanläggningar.

Karta över områdena Västra Högagärde, Håkanstorp och Västra Sanatorieskogen.

Håkanstorp

Ställningstagande och konsekvenser

Område söder om Ljungagatan som ligger utmed infarten till gamla skjutbanan. Området är lämpligt för småskalig bebyggelse i form av till exempel småhus eller radhus.

Området är relativt litet och det är bara lämpligt för upp till tio bostäder.

Vid bebyggelse ska en grön korridor lämnas som binder ihop Högagärdebacken med Sanatorieskogen.

Hänsyn

Området är relativt blött idag – en snabb tillrinning av vatten från sluttningen brukar samlas på åkrarna väst om området. Viktigt att utreda vattenförhållanden i detaljplaneskedet. De blöta vattenförhållandena gör också området besvärligt för utbyggnad av vatten- och spillvattenanläggningar.

Den befintliga infartsvägen är väldigt liten och förutsättningarna för en ny väg och en genomtänkt utfart till Ljungagatan behöver utredas i detaljplaneskedet.

Vid den gamla skyttebanan kan det finnas föroreningar. Detta behöver utredas i detaljplaneskedet.

Västra Sanatorieskogen

Ställningstagande och konsekvenser

Område väster om Sanatorieskogen, på västra sidan om Sävsjöån. Området är lämpligt för småskalig bebyggelse i form av till exempel småhus och radhus på lång sikt.

Hänsyn

Området ligger i anslutning till Sävsjöån som vid högt vattenflöde kan översvämmas. Det är viktigt att bebyggelse placeras med ett lämpligt skyddsavstånd till ån.

Inom området ligger den gamla skjutbanan där det kan finnas föroreningar. Detta behöver utredas i detaljplaneskedet och innan grävarbete kan ske.

Området ligger i närhet till en befintlig jordbruksverksamhet. Områdets påverkan på verksamheten bör utredas och området är inte lämpligt för bebyggelse om det försvårar jordbrukets möjligheter att bedriva verksamhet på platsen.

En lämplig infartsväg är troligen vägen som ansluter till den gamla skjutbanan, men det behöver utredas vidare i detaljplaneskedet.

Området ligger i anslutning till Sanatorieskogen som har höga kulturmiljövärden och detta bör beaktas i detaljplanearbetet.

På grund av översvämningsrisken från Sävsjöån behöver en grundlig dagvattenutredning genomföras innan beslut kan tas huruvida allmänt VA kan dras fram i området.

Eksjöhovgårdsängen II

Ställningstagande och konsekvenser

Området utgör en fortsättning på Eksjöhovgårdsängen och är lämpligt för småskalig bebyggelse såsom småhus eller radhus.

Hänsyn

Området är beläget på jordbruksmark. Trots det är det viktigt med utbyggnad av bostäder på platsen för att skapa förutsättningar för förskolan att fortsätta finnas.

Stensträngargatan som leder fram mot elljusspåret, Djurgårdsstugan och förskolan är väldigt smal – en lämplig infart sker lämpligen mittemot Fornåkersgatan och bör försörja förskolan också.

Vid detaljplanearbete i området behöver hänsyn tas till närheten till riksintresset för kulturmiljö för Eksjöhovgårdsområdet.

Eksjöhovgårdsängen II ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för allmänt VA.

Karta över områdena Cirkusplatsen och Eksjöhovgårdsängen II.

Cirkusplatsen

Ställningstaganden och konsekvenser

Redan detaljplanelagt område som pekats ut sedan tidigare i översiktsplanen. Området är lämpligt för flerbostadshus, men kan också vara aktuellt för verksamhetslokaler till socialförvaltningen eller trygghetsboende.

Hänsyn

Området är idag gräsyta och därför behöver en hållbar dagvattenhantering säkras i samband med exploatering. Det är även viktigt att säkerställa att dag- och dräneringsvatten från aktuella fastigheter är rätt kopplat.