Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Riksintressen för Natura 2000 (MB 4 kap. 8§)

I översiktsplanen redovisas vilka riksintressen som finns i kommunen och hur kommunen ställer sig till dem. Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen vars syfte är att värna om naturtyper, fåglar, arter och livsmiljöer samt vissa arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Inom kommunen finns nio Natura 2000-områden och för respektive område finns bevarandeplaner som uppdateras löpande.

Karta över riksintressen i kommunen.

Björnhult

Björnhult ligger söder om Stockaryd och har mycket höga värden knutna till slåtterängar i låglandet och silikatgräsmarker.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Karta över Natura2000-områden i norra delen av kommunen.

Hallstenstorp

Hallstenstorp ligger öster om Sävsjö och har mycket höga värden knutna till slåtterängar i låglandet och till naturtyperna stagg- och silikatgräsmarker.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Komstad

Komstad slåtterängar ligger strax väster om Sävsjö och har mycket höga värden knutna till naturtypen högörtsängar. Området präglas av en lång slåttertradition som gynnat en artrik flora av betydelse för den biologiska mångfalden.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Kråketorpsskogen

Kråketorpsskogen ligger i sydöstra Sävsjö kommun och gränsar mot Växjö och Vetlanda kommuner och har mycket höga naturvärden knutna till våtmarken med dess olika naturmiljöer samt till fastmarksskog, och hela området har ett rikt fågelliv. Området utgörs också av riksintresse för naturvården och naturreservat.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Köpstad-Biskopsbo

Köpstad-Biskopsbo ligger strax utanför Vrigstad och har mycket höga värden knutna till slåttermark och de olika typerna av betesmark (silikatgräsmarker, fuktängar, torra hedar). Området utgörs också av riksintresse för naturvård.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Karta över Natura2000 i södra delen av kommunen.

Ljunga-Mossaryd

Ljunga-Mossaryd ligger utmed väg 127 väster om Sävsjö och har mycket höga värden knutna till rikkärr och den välbetade fuktängen. Kärret har nyttjats som slåttermark sedan långt tillbaka vilket gynnat en rik biologisk mångfald. Området utgörs också av Brunsekärrets naturreservat.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Nykulla

Nykulla ligger sydost om Stockaryd och har mycket höga värden knutna till de olika typerna av öppen betesmark (stagg-gräsmark, silikatgräsmark, torra hedar).

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Vallsjön

Vallsjön ligger öster om Sävsjö och har höga värden knutna till naturtypen näringsfattiga slättsjöar. Sjön har en artrik bottenfauna och ett rikt fågelliv.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Övingen

Övingen är en så kallad ävjestrandsjö i södra Sävsjö kommun med artrik fiskfauna och god vattenkvalitet.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Ställningstaganden om riksintressen för Natura2000

  • Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintressen för Natura2000 som finns i kommunen.