Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Mångfunktionell bebyggelse i Stockaryd

Stockaryd är kommunens tredje största tätort med strax över 1000 invånare. Igenom Stockaryd passerar järnvägen och i orten finns både Stockarydsterminalen och en järnvägsstation. Väster om Stockaryd finns den gamla bykärnan ifrån innan Stockaryd blev en stationsort. I anslutning till den finns möjlighet att omvandla ett område med mångfunktionell bebyggelse för att åter göra Stockaryd attraktivt.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Stockaryd

Mångfunktionell bebyggelse

Karta över föreslagna områden för mångfunktionell bebyggelse i Stockaryd.

Västra centrum

Ställningstaganden och konsekvenser

Området direkt väster om järnvägen är lämpligt för utveckling av centrumbebyggelse i form av framförallt mindre butiker och tätare bostadsbebyggelse. I anslutning till området finns Kyrkogatan som förr i tiden fungerade som ortens västra centrum.

För en del av området handlar det om omvandling av industriområdet utmed Bangårdsgatan till verksamheter eller bostäder som är mer lämpliga med anledning av platsens placering nära stationen och för en del av området handlar det om att ianspråkta ett grönområde.

Hänsyn

Delar av området består idag av småindustri. Den delen av småindustrin som är miljöstörande bör successivt flyttas till mer renodlade verksamhetsområden längre från bostadsbebyggelse.

Inom området finns potentiellt förorenade områden som behöver undersökas.

Inom området finns en fördelningsstation som tillhör nätägaren E.on som behöver hanteras i kommande planering.

Närheten till både järnvägen och väg 761 innebär risker för buller och olyckor från transporter med farligt gods.

Hela Stockaryd är byggd runt våtmarker och det innebär att det ofta är blöta förhållanden. Även vid byggnation på tidigare bebyggd mark behöver det här hanteras.

Området kring stationen och gamla kyrkbyn i Stockaryd har höga kulturmiljövärden. Dessa behöver beaktas vid en utveckling av området. Det är exempelvis inte lämpligt med höga byggnader som förstör siluetten från kyrkan och småstadskaraktären som finns vid korsningen Kyrkogatan-Bangårdsgatan bör förvaras.

Förslaget är en utveckling av framför allt mindre butiker och tätare bostadsbebyggelse vilket även inkluderar att miljöstörande småindustrier bör flyttas. Detta innebär att nya anslutningspunkter kan komma att behöva dras fram. Eventuella berörda förorenade områden behöver utredas innan detta kan ske. Det behöver även säkerställas att dagoch dräneringsvatten är rätt kopplat i samband med omvandlingen.