Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Ras, skred, erosion och översvämning

Översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 § i Plan- och bygglagen redovisa kommunens syn på risken för skador på den bebyggda miljön som kan följa av ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade samt på hur riskerna kan minska eller upphöra. I det här avsnittet redovisas både förutsättningar och ställningstaganden för att hantera riskerna.

I avsnittet om Klimatförändringar och klimatanpassning beskrivs vilka framtida förändringar som förväntas i Sävsjö kommun med anledning av ett förändrat klimat och hur kommunen i övrigt behöver arbeta med klimatanpassning för att hantera det förändrade klimatet. I det här avsnittet beskrivs hur kommunen behöver arbeta med risken för skador med anledning av ras, skred, erosion och översvämning både nu och i ett framtida klimat.

Det förväntade framtida klimatet förväntas ändra riskerna på ett sätt så att översvämningar från skyfall blir vanligare och att översvämningar i vattendrag oftare sker under vintern. Under sommaren förväntas det bli torrare och varmare, vilket minskar riskerna för översvämningar då. När det gäller risken för ras, skred och erosion förväntas riskerna öka något i samband med att det under vissa tider på året blir blötare. Det beror på att översvämningar och kraftiga skyfall ökar risken för påverkan på jordlagrena.

Karta som visar potentiella riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i kommunen.

Ras och skred

Ras innebär att block, stenar, grus, sand och jord rör sig fritt och skred innebär att en sammanhängande massa kommer i rörelse. Generellt utgörs ras av grövre material utmed slänter eller bergväggar och skred sker i terräng av finkornigare material så som lera eller vattenmättad finkornig morän. Gemensamt för ras och skred är att de händer plötsligt och utan förvarning. Genom att inte bygga på riskområden för ras och skred undviks risken för olyckor.

Enligt Sveriges geologiska institut (SGI) så finns det få riskområden för ras eller skred i någon av kommunens tätorter, och risken är också generellt låg utanför tätorterna. I Vrigstad finns ett antal mindre områden i anslutning till Vrigstadån där det kan finnas förutsättningar för skred i finkornig jordart enligt en lutningsanalys från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Skogsstyrelsen har pekat ut platser där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar. En plats som pekas ut av Skogsstyrelsen är på sluttningarna ovanför vårdcentralen i Sävsjö. För att minimera risken för eventuell påverkan ska skogsbruket i sluttningen bedrivas med försiktighet.

Av försiktighetsskäl är det också bra att beakta risken för ras eller skred vid lutningar kraftigare än 10 grader (källa: SGI Länk till annan webbplats.).

Karta över riskområden för ras, skred och erosion.

Ställningstaganden om ras och skred

  • I samband med detaljplanering där det planeras för bebyggelse i områden med kraftigare lutningar än 10 grader eller i andra riskområden för ras och skred ska en geoteknisk undersökning genomföras. Undersökningen ska användas för att bedöma om marken är lämplig att bygga på och om det i så fall krävs särskilda byggnadstekniska åtgärder för att kunna bygga där.
  • Skogsbruket vid sluttningarna ovanför vårdcentralen ska bedrivas med försiktighet.

Erosion

Erosion innebär att berg, jord, sand eller andra material bryts ner och förflyttas av vatten, vind, vågor eller liknande. Vattenerosion är den vanligaste formen av erosion i Sävsjö kommun och förekommer då regn faller på åkrar och partiklar följer med i regnvattnets rännilar eller då bäckar och åar för med sig material från bottnen och vattenbryn. Verkan av erosionen beror på vattenmängden, vattnets hastighet och vilket material som flyttas.

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram ett kartunderlag som visar stränders eroderbarhet utmed vattendrag och sjöar. Den största risken i kommunen finns generellt utmed åarna och de sjöar som åarna passerar där det i högre grad är finkorniga jordarter och högre vattenflöden. Även västra stranden på Vallsjön har finkorniga jordarter och därför potentiellt hög eroderbarhet.

Ställningstaganden om erosion

  • Vid ny bebyggelse i anslutning till strandområdena med potentiellt hög eroderbarhet bör en geoteknisk undersökning genomföras. Undersökningen ska användas för att bedöma om marken är lämplig att bygga på och om det i så fall krävs särskilda byggnadstekniska åtgärder för att kunna bygga där.

Översvämning från vattendrag

Vid kraftiga skyfall samlas mycket vatten i befintliga vattendrag eller diken och dessa riskerar att översvämmas. Flera åtgärder som genomförts för att skapa mer odlingsbar mark eller skog, såsom utdikning av våtmarker, har inneburit att vattnet samlas snabbare vid regn. Därför har också risken för översvämningar ökat. För att hantera det är det möjligt att återställa våtmarker och utdikningar för att låta vattnet flöda långsammare, vilket leder till mindre risker för översvämningar.

Delar av Vrigstad, framför allt utmed Vrigstadsån och intill Slättsjön, har utsatts för översvämningar vid häftiga och långvariga regn. Terrängen i och kring Vrigstad gör det svårt att åtgärda risken för översvämningar och därför kommer troligen ytterligare översvämningar att ske i samhället med omnejd vid häftiga eller långvariga regn.

Även i Sävsjö och Stockaryd riskerar låga delar utmed åar och diken att översvämmas vid kraftiga och långvariga regn.

För Vrigstad finns en karta som visar ytvattnets utbredning inom Vrigstad vid olika vattennivåhöjningar som används som översvämningskartering. I kartan redovisas nivåer upp till tre meter där 2,4 meter återspeglar den nivån vattnet låg på under översvämningarna i Vrigstad 2004.

Översvämningskartering för Vrigstad.

Ställningstaganden om översvämning från vattendrag

  • Vid planering eller byggande inom 2,4 höjdmeter från normalvattenståndet i Vrigstadån eller inom åns 200-årsflöden, ska en fördjupad riskanalys genomföras. Analysen ska användas för att bedöma om marken är lämplig att bygga på och om det i så fall krävs särskilda byggnadstekniska åtgärder för att kunna bygga där.
  • En kombinerad skyfalls- och översvämningskartering ska tas fram för Vrigstad där det är möjligt att få fram förslag på möjliga åtgärder för att minska risken för översvämning.

Översvämning från skyfall

Vid kraftiga skyfall samlas vatten vid lågpunkter eftersom vattnet inte hinner rinna undan. I kartans skyfallskartering visas rinnvägar och lågpunkter vid kraftiga regn. I kartorna är områden dit vattnet rinner och samlas utpekade. Dessa fickor i landskapet samlar upp vatten och är inte lämpliga för byggnation eftersom de kan utsättas för plötsliga översvämningar.

Om ansamlingsplatserna för regnvatten är bebyggda måste åtgärder vidtas för att leda undan vattnet innan det samlas och orsakar skada på bebyggelsen. Exempel på åtgärder är diken eller kulvertar som kan leda undan vattnet. Om ansamlingsplatserna å andra sidan inte är bebyggda är det lämpligt att anpassa ytan så att vattnet kan samlas upp i till exempel en damm eller en yta som annars är en park eller naturmark.

En skyfallskartering har tagits fram för Sävsjö tätort. I karteringen identifierades några utsatta områden som kommunen kommer att jobba vidare med i den kommande planeringen.

I vissa fall kan översvämningar komma att sprida föroreningar som ligger i marken. Läs mer om det i avsnittet Förorenade områden.

Ställningstaganden om översvämning från skyfall

  • Vid planering eller byggande i områden som enligt skyfallskarteringen för Sävsjö tätort är utsatta ska en fördjupad riskanalys genomföras. Analysen ska användas för att bedöma om marken är lämplig att bygga på och om det i så fall krävs särskilda byggnadstekniska åtgärder för att kunna bygga där.
  • En dagvattenstrategi ska tas fram där det framgår hur kommunen arbetar för att ta hand om skyfall.