Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Verksamheter och industri i Rörvik

Rörvik är kommunens fjärde största tätort med ungefär 500 invånare och ligger utmed järnvägen, men utan tågstation. Rörvik ligger mittemellan flera sjöar och har stor potential för att bli en attraktiv boendeort. I Rörvik är inte en nyetablering av stora verksamheter eller industrier lämplig, men för befintliga verksamheter och nya mindre verkamheter säkerställs möjlighet att utvecklas.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Rörvik

Verksamheter och industri

Håknatorp

Ställningstaganden och konsekvenser

Området ligger utmed väg 744 väster om Rörvik. Området är lämpligt för bullrande och ytkrävande verksamheter. Fördelen med området är framförallt att ingen tung trafik behöver passera igenom Rörvik då vägen leder ut mot väg 30.

Hänsyn

Området omfattar en del av en jordbruksfastighet. Vid byggnation ska lämpligheten utredas närmare med tanke på ianspråktagande av jordbruksmark.

Området angränsar till befintligt verksamhetsområde. Vilken typ av verksamhet som etablerar sig här avgör hur utbyggnationen av allmänt VA ska ske och pumpstationens kapacitet behöver utredas.

Karta över föreslagna verksamhetsområden i Rörvik.

Södra Rörviks industriområde (utökning)

Ställningstaganden och konsekvenser

Lämpligt område för utbyggnad av de befintliga industrierna. Området är inte lämpligt för nyetablering av industrier.

Hänsyn

Området ligger i närheten av järnvägen och hänsyn behöver tas till både risken för olyckor för transporter för farligt gods och risken för höga bullernivåer.

Området ligger i anslutning till Rörviks elljusspår som också fungerar som friluftsområde.
Norr om området ligger Fållekullsgölen som kan vara viktig för fördröjning och rening av dagvatten från de befintliga verksamheterna.

Inom eller i närheten av området kan det finnas förorenade områden.

Då området inte anses lämpligt för nyetablering av industrier ses inga hinder mot att utvidga verksamhetsområdet för allmänt VA (av hushållskaraktär). Vid översyn av skyddsföreskrifterna för Allgunnens vattentäkt kan detta komma att begränsa vissa typer av verksamheter som får etablera sig här.