Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Riksintresseanspråk för kulturmiljövård (MB 3 kap. 6§)

I översiktsplanen redovisas vilka riksintressen som finns i kommunen och hur kommunen ställer sig till dem. Kulturmiljövårdens riksintressen syftar till att skildra landets historia och kan vara mycket varierande både i fråga om storlek och fysiskt uttryck. Riksintressen kan representera olika slags miljöer och verksamhet från olika tidsperioder. Sävsjö kommun har tagit fram särskilda områdesbestämmelser för flera av riksintresseområdena för kulturmiljövård i kommunen för att ta tillvara dess värden.

Karta över riksintressen i kommunen.

Eksjöhovgård

Eksjöhovgårdsområdet består av ett antal viktiga kulturmiljöer. På en ö i Eksjöhovgårdssjön finns Eksjöhovgårds slottsruin, en stenbyggnad som började byggas under 1600-talet men som aldrig blev färdigställd. Eksjöhovgårds herrgård har en huvudbyggnad med flyglar i timmer från 1805 och uppfördes av Eksjöhovgårds kopparbolag. Till riksintresset hör också Vallsjö nya kyrka som uppfördes i nygotisk still 1890 samt en bevarad arbetarbostad från sekelskiftet 1900.

I översiktsplanen föreslås att delar av riksintresseområdet används som evenemangsyta för tillfälliga arrangemang och i anslutning till området föreslås ny sammanhängande bostadsbebyggelse. Dessutom föreslås att en detaljplan ska tas fram för området för att säkerställa riksintresseområdets värden. De tillfälliga arrangemangen har bara en tillfällig påverkan på riksintresset och kommer övrig tid att bestå av öppna ytor som möjliggör utblickar mellan de olika delarna av riksintresset. Bostadsbebyggelsen bedöms inte påverka riksintressets värden. Med det i beaktande bedöms översiktsplanen sammantaget ha liten påverkan på riksintresset.

Karta över riksintresseområdena för kulturmiljövård i kommunen.

Gamla Hjälmseryd

Gamla Hjälmseryd består av ett före detta sockencentrum i Njudung härads medeltida kärnbygd. Hjälmseryds gamla kyrka uppfördes i romansk stil på 1100-talet och återuppbyggdes efter lång tid som ruin på 1930-talet. I samhället finns också bevarad bebyggelse från 1700- och 1800-talen, däribland prästgården med monumental huvudbyggnad i två våningar, skolhus (påbyggt 1904 med en våning) samt ett missionshus från 1890. I området finns också ett äldre odlingslandskap med lämningar som tyder på bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder och bosättning från bronsålder.

I området finns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad bygglovsplikt.

I översiktsplanen föreslås en mindre bytespunkt inom riksintresseområdet. Den bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Hjärtlanda

Hjärtlanda består av ett odlingslandskap i Njudung härads medeltida kärnbygd. Hjärtlanda kyrka är från 1100-talet och en av få så gamla kyrkor i länet som undgått större ombyggnader. Området präglas av inägomark typisk för laga skiftet med odlingsrösen och gles bybebyggelse i krönläge. Det finns också gravfält som antyder bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder och en välbevarad romansk absidkyrka.

I området finns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad bygglovsplikt.

I översiktsplanen föreslås en mindre bytespunkt inom riksintresseområdet. Den bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Hultsjö

Hultsjö består av ett före detta sockencentrum i Njudung härads medeltida kärnbygd. I området finns inägomark med odlings- och röjningsrösen och ett gravfält som antyder en bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder. Det största gravfältet ligger i anslutning till den gamla kyrkplatsen med ödekyrkogård och äldre stiglucka. Hultsjö kyrka är från 1858-1860 och även skolan och ålderdomshemmet samt prästgårdarna är del av kulturmiljön.

I området finns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad bygglovsplikt.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Komstad

Komstad består av ett före detta häradscentrum för Västra härad. Bykärnan är delvis utskiftad och har mansbyggnader från tiden 1850-1921. I Komstad finns ett odlingslandskap med bevarade ängs- och slåttermarker och en kvarn med ram- och cirkelsåg samt ett kvarnstensgjuteri. Komstad fungerade som en tingsplats 1734-1908 och har både gästgivargård, bevarat häradshäkte och ett före detta tingshus. I byn finns också en före detta affär med välbevarad inredning. I området ingår även ensamliggande fornlämningar i form av hällkistor, större stensättningar, ett röse samt runsten.

I området finns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad bygglovsplikt.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Norra Ljunga

Norra Ljunga är en kyrkby i Njudungs medeltida kärnbygd med en välbevarad 1200-talskyrka. Kyrkbyn är byggd i gles radbyform med bostadshus från senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet samt före detta skola och missionshus. Norra Ljunga kyrka är en medeltida västtornskyrka och i området finns flera enstaka äldre gravar och större gravfält med för Njudung karaktäristisk sammansättning av anläggningstyper (främst äldre järnålder) vid Sunagård.

I området finns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad bygglovsplikt.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Vallsjö

Vallsjö består av en herrgårdsmiljö i Njudungs medeltida kärnbygd med en välbevarad sockenkyrka. I området finns öppen inägomark med gravfält som tyder på en bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder. Herrgården har 1800-talskaraktär och skapades genom avhysning av Vallsjö by. Vallsjö gamla kyrka är en romansk absidkyrka som övergavs vid den nya kyrkans uppförande 1891. Den reparerades 1910 och är åter i bruk sedan 1951. I området finns även S:t Sigfrids källa, en runsten och den äldre vägsträckningen.

I området finns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad bygglovsplikt.

Området berörs inte av förslagen i översiktsplanen.

Ställningstaganden om riksintressen för kulturmiljövård

  • Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintresseanspråk för kulturmiljövård som finns i kommunen och har upprättat områdesbestämmelser för alla utom ett av områdena för att säkerställa områdenas kulturmiljövärden.
  • Om några av riksintresseanspråken skulle tas bort eller ändras ska områdena fortsatt beaktas som kommunala intressen för kulturmiljö.
  • En detaljplan eller områdesbestämmelse ska upprättas för Eksjöhovgårdsområdet för att säkerställa områdets kulturmiljövärden.
  • En viktig del av Komstads kulturmiljövärden består av kvarnen och dammen. I omprövningen av vattenkraften som kommer att genomföras år 2033 ska kommunen verka för att kulturmiljövärdena värderas högt.