Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Sociala förhållanden

Att beakta sociala förhållanden i översiktsplanen är viktigt. Det främjar samhälls-utvecklingen och kan bidra till att skapa goda sociala levnadsförhållanden. Arbetet med översiktsplanen bör därför redovisa hur olika sociala förhållanden påverkar olika gruppers behov.

Agenda 2030 och de globala målen har en stark koppling till social hållbarhet och i kommunens utvecklingsstrategi finns flera exempel på hur man kan arbeta för att nå en social hållbarhet. Ifrån de utvecklingsområden som lyfts fram i strategin är det möjligt att identifiera två huvudsakliga delar som behöver beaktas i den fortsatta fysiska planeringen – möjligheten till delaktighet i processerna och att allas behov ska tas i beaktande.

Delaktighet i processen

I ett samhälle med en allt snabbare förändring är dialog med medborgare om olika livsvillkor betydelsefullt i planeringsprocessen. Det ökar kunskapen och stärker tilliten.

Ett av kommunens övergripande mål handlar om att vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren, och det framgår vidare i strategin att kommunen aktivt ska styra sitt arbete och sin process så att många får vara med. I översiktsplanens fokusområden om barnvänliga och inkluderande Sävsjö framgår det vidare att människor – och särskilt barn och unga – ska ges möjlighet att bli delaktiga i utformning och planering av fysiska miljöer.

Att allas behov ska tas i beaktande.

I utvecklingsstrategin liksom i översiktsplanens fokusområden framgår också att kommunen ska arbeta med tillgänglighet, trygghet och hållbarhet så att vi planerar vårt gemensamma samhälle utifrån alla gruppers behov.

Människor är olika och har också olika behov, vilket är något som kommunen ska ta hänsyn till men också dra nytta av. De behov som främst är intressanta att arbeta med i översiktsplanen är behoven av trygghet och fysiologiska behov. Det handlar bland annat om behovet av bostäder, behovet av trygghet och tillgänglighet i offentliga miljöer och behoven av trygghet och tillgänglighet i trafikmiljöer. Behovet av bostäder och behoven av kommunikationer behandlas i avsnittet Befintlig bebyggelse och framtida behov.

Behovet av trygghet och tillgänglighet i offentliga miljöer är svårt att reglera i den översiktliga planeringen, men är viktig att ha med sig i fortsatta plan- och byggprocesser. Att skapa trygghet handlar om detaljer i det fysiska rummet, till exempel belysning och god sikt. Att skapa tillgänglighet handlar också ofta om mindre åtgärder som gör stor nytta, till exempel att säkerställa att det inte finns hinder, men kan också handla om att möjliggöra för gående och cyklande trafikanter att ta sig.

Ställningstaganden om sociala förhållanden

  • Tillsammans-andan ska prägla processerna kring utformning och planering av nya fysiska miljöer och kommunens medlemmar ska ges möjlighet att bli delaktiga i dessa.
  • I kommunens plan- och byggprocesser ska behovet av trygghet och tillgänglighet beaktas för alla.