Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

För att översiktsplanen ska kunna ge vägledning för framtida beslut om användningen av kommunens mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska användas är det viktigt att förhållanden av väsentlig betydelse redovisas. I de här avsnitten redovisas de allmänna intressen, värden och förhållanden som är av väsentlig betydelse för översiktsplanens avvägningar och ställningstaganden enligt Plan- och bygglagen 3 kap. 4 § och 5 §.

I avsnitten redovisas bland annat de riksintressena som finns i kommunen och hur kommunen förhåller sig till dem i sin planering, samt hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas. Utöver de utpekade riksintressena finns många allmänna intressen med koppling till mark- och vattenanvändningen i kommunen som är viktiga att ta hänsyn till.