Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Socialtjänst och vård

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till behovet av lokaler för socialtjänst och vård. I Sävsjö kommun finns två vårdcentraler, en i Sävsjö och en filial till denna i Vrigstad. De akutsjukhus som försörjer kommunen finns i Värnamo och Eksjö. I övrigt finns ett antal olika typer av särskilda boenden i hela kommunen. Arbetet med den långsiktiga försörjningen av särskilda boendeplatser finns med i Socialförvaltningens boendeutredning samt i kommunens bostadsförsörjningsplan.

I Socialtjänstlagen (3 kap. 1–2 §) framgår det att Socialnämnden ska medverka i samhällsplaneringen och bistå med sina sociala erfarenheter för att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Bland annat ska Socialnämnden bevaka att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir tillgängliga för alla. Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Tillgängliga offentliga miljöer innebär att personer med funktionsnedsättning kan bli mer oberoende och självständiga.

Med en ökande andel äldre i befolkningen är det viktigt att säkerställa tillgången på anpassade bostäder för att möta behovet från äldre och personer med funktionsnedsättning. I kommunens bostadsförsörjningsplan framgår att kommunen ska underlätta byggandet av seniorboenden, trygghetsboenden och andra boendeformer anpassade för äldre. Genom att främja byggandet av tillgänglighetsanpassade bostäder i det ordinära bostadsbeståndet minskar troligen behovet av Socialnämndens särskilda boendeplatser. Den här typen av tillgänglighetsanpassade boenden (ibland kallat trygghetsboenden eller seniorboenden) bör placeras centralt så att det är möjligt att nå service och kollektivtrafikhållplatser på ett enkelt sätt samt ha tillgång till gemensamhetsytor både utomhus och inomhus. De bör också finnas i alla tätorter för att äldre inte ska tvingas flytta för långt.

Sävsjö kommun är också ansvariga för att tillhandahålla bostäder och annan service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sedan 2010 har antalet personer med behov av stöd ökat – och därför också behovet av gruppbostäder.

Ställningstaganden om offentlig service

  • Vid planering av särskilda boenden eller tillgänglighetsanpassade boenden ska hänsyn tas till behoven som identifierats i kommunens bostadsförsörjningsplan och Socialförvaltningens boendeutredning.
  • Tillgänglighetsanpassade boenden bör placeras centralt så att det är möjligt att nå service och kollektivtrafikhållplatser samt ha tillgång till gemensamhetsytor både utomhus och inomhus.